Cookie beleid K.V.V. Vosselaar

De website van K.V.V. Vosselaar is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ongeval

Ongeval

voor het aangeven van ongevallen of geblesseerden kan u zich wenden tot:

Jo Dehouwer
Molenpad 15
2350 Vosselaar
0473 55 07 49
email: [email protected]

1. Gelieve het onderstaand medisch attest zelf en door de dokter te laten vervolledigen en deze ten laatste 14 dagen na de opgelopen blessure te bezorgen op bovenstaand adres. Indien deze termijn is verstreken worden deze dossiers geweigerd. Let op, wij hebben dit helaas al voorgehad.

Medisch Attest

2. Gelieve het inlichtingen formulier zelf te vervolledigen en te bezorgen op bovenstaand adres.

Inlichtingsformulier speler

Verzekering | Royal Belgian FA (rbfa.be)

Sportongeval – Verzekering

Algemene Principes

Spelers (die hun lidgeld hebben betaald) en vrijwilligers (opgenomen in de lijst van effectieve leden) aangesloten bij KVVV zijn via het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de KBVB verzekerd tegen ongevallen.
14. Kosten van onderzoek
Een eventuele tegemoetkoming kan bekomen worden tot maximaal 2.480,00 EUR in de kosten en erelonen van onderzoek en expertises, van verzoeningspogingen, van bijstand door advocaten, van procedures voor alle jurisdicties met het oog op de terugvordering van de kosten en/of van de schade die ten laste blijft van het slachtoffer, voor zover:
• – het gaat om vechtpartijen of aanrandingen gericht tegen een lid van een bondsinstantie, een officie?le of gelegenheidsscheidsrechter of assistent-scheidsrechter die een werkelijke schade tot gevolg hadden, als dusdanig erkend door het Uitvoerend Comite?;
• – het Uitvoerend Comite? beslist een rechtsvordering in te leiden of verder te zetten, hoger beroep aan te tekenen, zich in cassatie te voorzien, enz.;
• – de betrokkene aanvaardt zijn zaak te laten pleiten door een door het Uitvoerend Comite? aangestelde advocaat. De schikkingen betreffende subrogatie zijn van toepassing.
2. Een algemene vrijstelling van 10,50 EUR, jaarlijks gei?ndexeerd (Art. 31), is van toepassing per dossier.
Artikel 2117 Tegemoetkoming in de kosten
1. De verzekeraar kan tegemoetkomingen verstrekken voor medische, farmaceutische, ziekenhuis-, kine- en fysiotherapiekosten en andere van dezelfde aard. Hij komt echter volgens de hieronder voorziene modaliteiten tegemoet in het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert uit de toepassing van de nomenclatuur van de gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving op de Z.I.V., enerzijds, en de tussenkomst van de wetsverzekeraar (ziekenfonds), anderzijds.
11. Onkosten voor kine- en fysiotherapie
De tegemoetkoming in de onkosten voor kine/fysiotherapie wordt slechts uitgekeerd binnen de volgende perken:
– De voorafgaande toestemming van de verzekeraar is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelende geneesheer. Zij mag evenwel niet vroeger aanvangen dan twee dagen voor de datum van ontvangst van de aanvraag. In geval echter van breuk van een lidmaat of ligamentoplastie, verleent de verzekeraar een tegemoetkoming met of zonder voorafgaande toestemming.

KBVB • REGLEMENT 2015/2016 351
TITEL 21: DE VERZEKERINGEN
• – Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele tegemoetkoming door de verzekeraar uitgekeerd.
• – De verzekeraar betaalt slechts e?e?n sessie kine/fysiotherapie per dag.
• – De verzekeraar is in geen geval verplicht zich te schikken naar het advies van het ziekenfonds wat betreft het ten laste nemen van een behandeling.
• – De maximale tegemoetkoming wat betreft het aantal verstrekkingen is beperkt tot 60 behandelingen per ongeval en per jaar, behoudens akkoord van de door de verzekeraar aangeduide geneesheer.
12. Voor tandprothesen
Voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor een maximaal bedrag van 150,00 EUR per vervangen tand, met een maximum van 600,00 EUR per ongeval. In de gevallen waar de honoraria dit bedrag niet bereiken, is de tussenkomst beperkt tothet aan de zorgenverstrekker betaalde bedrag;
13. Voor synthetische gipsen
Voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de gekwetste. Deze tegemoetkoming is beperkt tot driemaal het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.
14. Voor implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie
Voor deze kosten (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de verzekeraar tussen voor 90% van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de gekwetste. De verzekeraar kan van de gekwetste een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.
15. Hospitalisatiekosten
Voor deze kosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50% van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patie?nten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.
2. Wanneer de gekwetste onderworpen is aan de Z.I.V. zonder evenwel tussenkomst van zijn ziekenfonds te genieten omdat hij in de wachttijd vertroeft, betaalt de verzekeraar op basis van het officieel barema van de prestaties van de Z.I.V. alsmede in voorkomend geval op basis van eventuele bijzondere bepalingen voorzien door huidig reglement.
3. Wanneer de gekwetste niet in regel is met de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt het dossier niet in aanmerking genomen.
TITEL 21: DE VERZEKERINGEN
HOOFDSTUK 4: TEGEMOETKOMING
Artikel 2116 Mogelijke tegemoetkomingen
1. Onder voorbehoud van de toepassing van Art. 2128 kan de verzekeraar geheel of gedeeltelijk de volgende tussenkomsten ten laste nemen:
11. Onkosten
1. a) de dokters-, apothekers-, kliniek- en andere kosten van dezelfde aard;
2. b) de verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.
12. Compensatoire tegemoetkoming
a) bij loon- of inkomstenderving ingevolge werkonbekwaamheid voortkomende van een ongeval, zoals bepaald in dit reglement;
b) bij blijvende werkonbekwaamheid of overlijden.
13. Materie?le schade
In geval van incidenten kan een tegemoetkoming worden toegekend voor de materie?le schade, met uitsluiting van de schade veroorzaakt aan een persoonlijk voertuig door betrokkene gebruikt

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!